Algemene voorwaarden voor diensten

Artikel 1. Algemeen

 1. In deze voorwaarden wordt de leverancier Nul-A Computers aangeduid als Nul-A Computers en haar (potentiële) contractspartner c.q. licentienemer als Afnemer. Nul-A Computers is de handelsnaam van de éénmanszaak van Andreas van der Wal, gevestigd te Finsterwolde. Kvk-nummer: 32042953
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Nul-A Computers, waarbij zij partij is en alle rechtsbetrekkingen tussen Nul-A Computers en de Afnemer . Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk zijn overeengekomen. Toepasselijkheid van inkoop of andere voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Nul-A Computers, voor de uitvoering waarvan door Nul-A Computers derden dienen te worden betrokken.
 4. Een Afnemer die een overeenkomst met Nul-A Computers is aangegaan, wordt geacht aanvaard te hebben dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op overeenkomsten die zij nadien met Nul-A Computers aangaat.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Nul-A Computers en de Afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden 'naar de geest' van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. Indien Nul-A Computers niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Nul-A Computers in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 9. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Nul-A Computers worden gewijzigd. Nul-A Computers zal de Afnemer schriftelijk van een wijziging in kennis stellen.
 10. Onder de term software wordt verstaan: computercode, algoritmes, procedures, scherm-layouts, stylesheets, bediening van de programmatuur, gebruikershandleidingen, etcetera.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Nul-A Computers zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product of de dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Nul-A Computers kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Nul-A Computers daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Nul-A Computers anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Nul-A Computers niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3. Auteursrecht, intellectuele eigendom

 1. Nul-A Computers behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Nul-A Computers heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Afnemer ter kennis van derden wordt gebracht.
 2. Alle door Nul-A Computers ontwikkelde software is en blijft eigendom van Nul-A Computers. Een Afnemer krijgt uitsluitend het recht om deze te gebruiken, niet om deze door te verkopen, of in licentie te geven aan derden. Ieder ander of verdergaand recht van Afnemer tot verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden en/of exploiteren van programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen is uitgesloten. Een aan Afnemer toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden.
 3. Software die speciaal voor een Afnemer ontwikkeld wordt, kan uitsluitend worden gebruikt door die Afnemer. Bij een eventueel failliesement van de Afnemer kan het gebruiksrecht niet doorgegeven worden aan een eventuele koper. Onderdelen van deze software zoals herbruikbare basisfuncties kunnen door Nul-A Computers gebruikt worden voor andere software voor eigen gebruik en voor andere klanten.
 4. Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.
 5. Het door Nul-A Computers geleverde mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Afnemer is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 6. De Afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Nul-A Computers veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Afnemer verplicht om Nul-A Computers daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorzoveel als nodig verbindt de Afnemer zich er jegens Nul-A Computers bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 7. Het is Nul-A Computers toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur of met het oog op overeengekomen beperkingen in de duur van het recht tot gebruik van de programmatuur. Het is Afnemer niet toegestaan een dergelijke technische maatregel te verwijderen of te ontwijken.
 8. Afnemer garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Nul-A Computers van voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo's etc.). Afnemer zal Nul-A Computers vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 4. Inspanningsverplichting en aansprakelijkheid

 1. Voor specifiek voor een Afnemer ontwikkelde c.q. te ontwikkelen programmatuur accepteert Nul-A Computers uitsluitend inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.
  • 1a. Software wordt door Nul-A Computers ontwikkeld met in achtneming van de standaard kwaliteitsnormen of beter. Concreet betekent dit:
   • Zoveel mogelijk wordt gebruik gemaakt van single-point-of-definition;
   • Zoveel mogelijk wordt gebruik gemaakt van herbruikbare algoritmen, functies en code;
   • Code wordt opgedeeld in kleine overzichtelijke eenheden;
   • Afzonderlijke eenheden worden zo ontworpen, dat ze zo min mogelijk afhankelijkheden hebben met andere eenheden;
   • Verantwoordelijkheden van een code-eenheid worden zoveel mogelijk beperkt tot het doel van die eenheid, in een code-eenheid wordt geen kennis geplaatst die niet noodzakelijk is voor het doel van die eenheid;
   • Om performance-redenen kan beperkt worden afgeweken van het bovenstaande, indien dit niet tot niet-onderhoudbare software leidt en indien dit geen mogelijkheid tot ernstige fouten toevoegt.
 2. Door Nul-A Computers ontwikkelde gestandaardiseerde software wordt in licentie ter beschikking gesteld aan Afnemer zoals deze is.
  • Nul-A Computers streeft ernaar foutloze en fouttolerante software te leveren, zonder foutloosheid te garanderen.
 3. Nul-A Computers kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan door het gebruik van door Nul-A Computers ontwikkelde software.
 4. Nul-A Computers is niet gehouden gegevens te herstellen die als gevolg van een gebrek in het geleverde verloren zijn gegaan.
 5. Fouten in de software of onverwacht gedrag van de software zijn geen reden tot het opschorten van betalingsverplichtingen. De Afnemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Nul-A Computers opdracht gegeven heeft.
 6. Indien Nul-A Computers aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 7. Nul-A Computers is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Nul-A Computers is uitgegaan van door of namens de Afnemer verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 8. Indien Nul-A Computers aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Nul-A Computers beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 9. Nul-A Computers is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 5. Totstandkoming van een overeenkomst

 1. Nul-A Computers heeft het recht om zonder opgaaf van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of aan een acceptatie voorwaarden te stellen.
 2. Een overeenkomst komt tot stand wanneer de Afnemer de overeengekomen prijs heeft betaald.

Artikel 6. Contractsduur, uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst, prijsverhoging

 1. De overeenkomst tussen Nul-A Computers en de Afnemer wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Afnemer Nul-A Computers derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Nul-A Computers dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Nul-A Computers zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 4. Nul-A Computers heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Indien door Nul-A Computers of door Nul-A Computers ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Afnemer of een door de Afnemer aangewezen locatie, draagt de Afnemer kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. Levering geschiedt af bedrijf van Nul-A Computers. De Afnemer is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Afnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Nul-A Computers gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Afnemer. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Afnemer over op het moment waarop zaken aan de Afnemer ter beschikking staan.
 7. Nul-A Computers is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 8. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Nul-A Computers de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 9. De Afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Nul-A Computers aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Nul-A Computers worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Nul-A Computers zijn verstrekt, heeft Nul-A Computers het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Afnemer in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Afnemer de gegevens aan Nul-A Computers ter beschikking heeft gesteld. Nul-A Computers is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Nul-A Computers is uitgegaan van door de Afnemer verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 10. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Afnemer, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Nul-A Computers zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Afnemer aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 11. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Nul-A Computers gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Nul-A Computers bevoegde persoon en de Afnemer akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Nul-A Computers op en is voor de Afnemer geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 12. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Nul-A Computers een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 13. Indien de Afnemer in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Nul-A Computers gehouden is, dan is de Afnemer aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Nul-A Computers daardoor direct of indirect ontstaan.
 14. Indien Nul-A Computers met de Afnemer een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Nul-A Computers niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Afnemer in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 15. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Afnemer die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Nul-A Computers
  • alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
  • indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Nul-A Computers rustende verplichting ingevolge de wet;
  • indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;
  • of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 7. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Nul-A Computers is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Nul-A Computers ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Afnemer de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Afnemer niet langer van Nul-A Computers kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is Nul-A Computers bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Nul-A Computers kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Nul-A Computers op de Afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien Nul-A Computers de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien Nul-A Computers tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de Afnemer toerekenbaar is, is Nul-A Computers gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de Afnemer zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Nul-A Computers gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Afnemer, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Nul-A Computers, zal Nul-A Computers in overleg met de Afnemer zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Afnemer toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Nul-A Computers extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Afnemer in rekening gebracht. De Afnemer is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Nul-A Computers anders aangeeft.
 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Afnemer, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Afnemer niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Nul-A Computers vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Nul-A Computers op de Afnemer zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien de Afnemer een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Afnemer in rekening worden gebracht.

Artikel 8. Overmacht

 1. Nul-A Computers is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Afnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Nul-A Computers geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Nul-A Computers niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Nul-A Computers of van derden daaronder begrepen. Nul-A Computers heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Nul-A Computers zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Nul-A Computers kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voorzoveel Nul-A Computers ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Nul-A Computers gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 9. Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Nul-A Computers aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Nul-A Computers aangegeven. Nul-A Computers is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de Afnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Afnemer van rechtswege in verzuim. De Afnemer is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Nul-A Computers heeft het recht de door Afnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Nul-A Computers kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Afnemer een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Nul-A Computers kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 4. De Afnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Nul-A Computers verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Afnemer die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 5. Indien de Afnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Nul-A Computers echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Afnemer worden verhaald. De Afnemer is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 10. Vrijwaring

 1. De Afnemer vrijwaart Nul-A Computers voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Nul-A Computers toerekenbaar is. Indien Nul-A Computers uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Afnemer gehouden Nul-A Computers zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Nul-A Computers, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Nul-A Computers en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Afnemer.

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Nul-A Computers partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Nul-A Computers is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Nul-A Computers het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 12. Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gepubliseerd op internet en worden toegezonden aan de klant.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gepubliseerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Nul-A Computers.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Contact

Algemene voorwaarden voor diensten

Algemene voorwaarden voor hosting

Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Contrast
normaal

Business partner gezocht

 

Ik ben op zoek naar een business partner, die het CMS van nula computers wil commercialiseren.

Ben je geinteresseerd, neem dan contact op met het Contact formulier.

Algemene voorwaarden voor hosting
Algemene voorwaarden voor diensten
Contact

Een nieuwe website voor 125 euro (excl. BTW).

Informatie over een nieuwe website.

Maak zelf je website
Nul-A Hosting
Diensten op maat